آقای عباس بدری ( کارشناس گروه مهندسی برق ) 

 

خانم یاسره یوسف تبار ( کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی کامپیوتر )