آقای مهندس مهدی فردوسیان 

( کرشناس آزمایشگاه گروه مهندسی شیمی )