آقای مهندس میثم خلیل زاده ( متصدی آزمایشگاه )

آقای مهندس مهدی فردوسیان .( کارشناس آزمایشگاه مهندسی برق)