صورتجلسات شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1392
45- صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 92/02/02 دانلود
46- صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 92/03/27 دانلود
47- صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 92/04/31 دانلود
48- صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 92/07/01 دانلود
49- صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 92/08/20 دانلود
50- صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 92/08/29 دانلود
51- صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 92/11/14 دانلود
صورتجلسات شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1393
52 صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 93/01/25 دانلود
53 صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 93/02/22 دانلود
54 صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 93/03/26 دانلود
55 صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 93/05/20 دانلود
56 صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 93/07/28
دانلود

57 صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 93/10/08 دانلود
58 صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 93/11/20 دانلود
صورتجلسات شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1394
59 صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/03/11 دانلود
60- صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/07/06 دانلود
61- صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/07/13 دانلود
62-
صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/08/11
دانلود
63-
صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/09/02
دانلود
64- صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/09/30 دانلود
65- صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/10/28 دانلود
66- صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/12/17 دانلود
صورتجلسات شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1395
67- صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 95/02/06 دانلود