معاون پژوهشی، پشتیبانی و فرهنگی
دکتر محسن بزرگ نسب

m.bozorgnasab@umz.ac.ir
تلفن: 01135302902
نمابر: 01135302903