مدیر اداری و عمومی دانشکده
روح اله اکبری

تلفن:01135302921

نمابر:01135302921