مدیر اداری و عمومی دانشکده فنی ومهندسی


آقای روح اله اکبری

تلفن:01135302921

نمابر:01135302921