آدرس : بابلسر- بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه - دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 5-35302901-011
دورنگار: 35302903-011