آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک


 

آزمایشگاه سیالات

 

1 دستگاه آزمایش مرکز فشار

هدف ازاین آزمایش تعیین مرکز فشار سطح در حالت مستغرق و نیمه مستغرق در سیال تراکم ناپذیر ساکن و مقایسه نیروی هیدرواستاتیک تئوری و تجربی می باشد. به نقطه ای که برآیند نیروهای فشاری از طرف سیال بر یک صفحه از آن نقطه عبور کند، مرکز فشار گفته میشود. برای طراحی یک سازه، یافتن مرکز فشار حاصل از سیال بر آن سازه لازم است. به عنوان مثال برای کنترل پایداری یک سد لازم است مقدار، جهت و محل اثر نیروهای وارد از آب به سد محاسبه شود.  

 

2 - دستگاه آزمایش پمپ های سری و موازی

پمپ ها یکی از متداولترین انواع توربو ماشینهای مصرف کننده قدرت می باشند که در اکثر سیستمهای تاسیساتی، آبرسانی، هیدرولیکی و.... به کار می روند و باعث افزایش انرژی مایعات می گردند هنگامی که یک پمپ به تنهایی نتواند دبی یا ارتفاع مورد نیاز ایستگاه را تامین کند از دو یا تعداد بیشتری پمپ در مدار استفاده می شود اتصال پمپها به یکدیگر و یا نحوه قرارگیری آنها در مدار، به طور کلی در دو حالت موازی و سری صورت می گیرد.

 

3- دستگاه آزمایش افت فشار

هدف از این آزمایش تعیین افت فشار در لوله های متفاوت و در اجزای متفاوت یک سیستم لوله کشی (مانند زانوئی، انواع شیر، سیفون و تغییرات ناگهانی سطح مقطع لوله و ... ) و بدست آوردن ضریب اصطکاک با عدد رینولدز، ضریب افت با انرژی جنبشی از مسائلی است که در این آزمایش مورد توجه میباشد.

 

هدف از این آزمایش بررسی قانون برنولی است. به کمک یک شیر متصل به سیستم هیدرولیک و پمپ می توان دبی و فشار داخل ونتوری را تغییر داد. به کمک دریچه های فشاری(Pressure taps)  بر روی نقاط مختلف وتوری می توان درستی قانون برنولی را تحقیق و ازمایش نمود. هم چنین  به کمک این دستگاه می توان مقطع دقیق ونتوری را به دست آورد. هم چنین می توان قانون برنولی را در قسمت همگرای ونتوری با قسمت واگرای آن مقایسه کرد.

 

آزمایشگاه هیدرولیک

1- دستگاه آزمایش کانال باز

هدف از این آزمایش بررسی معادلات جریان یکنواخت در کانال‌های باز و بررسی پرش هیدرولیکی و همچنین یافتن ضریب تخلیه و نیروهای وارد بر دریچه است. در بسیاری از مسایل مهندسی مثل انتقال آب و امور فاضلاب با حرکت مایعات در مجاری باز سر و کار داریم به طور کلی در تمام مواردی که سطح آزاد مایع تحت فشار محلی ( عموما فشار محیط ) قرار داشته باشد ، مجرا را می توان باز در نظر گرفت . تفاوت اصلی در حرکت مایعات در لوله ها و مجرای باز در آن است که لوله ها تحت فشار موثربر مایع در قسمتهای متفاوت است و می توان با استفاده از اختلاف ارتفاع طبیعی و یا پمپ، آنرا به میزان دلخواه کنترل کرد. در صورتیکه فشار وارده بر سطح مایع در مجرای باز و در تمام قسمتهای مسیر ثابت می باشد. در واقع عامل اصلی حرکت در مجراهای باز شیب کف بستر و به عبارت بهتر نیروی ثقل است.