1- توانیر  (دانلود)

******************

2- شرکت مدیریت منابع اب (دانلود)

******************

3- شرکت مهندسی آبفا (دانلود)

******************

4- شرکت مدیریت شبکه برق ایران  فهرست 1 (دانلود)  .... فهرست 2 (دانلود)

ضمنا براي اطلاع از جزئيات اولويتها و راهنمايي بيشتر در خصوص تهيه و ارسال پيشنهاد پروژه، مي توانيد با شماره­ هاي زيرتماس حاصل فرمائيد:

  خانم مهندس کاکايي:  85162465

آقاي مهندس عبدالحسين:  85162468