سرکار خانم مهری رئوفی 

کارشناس تمامی گروههای  فنی و مهندسی و علوم دریایی

تلفن تماس :2922-0113530