خانم مهری رئوفی 

کارشناس تمامی گروههای  فنی و مهندسی و دریایی