تحصیلات تکمیلی

سرکار خانم مهری رئوفی 

کارشناس تمامی گروههای  فنی و مهندسی

تلفن تماس :  01135302922

تلفن داخلی: 2922