سرکار خانم مهسا محمد نتاج 

کارشناس محترم آموزش گروه ( مهندسی شیمی ) و ( مهندسی مکانیک )