سرکار خانم مریم صمدی 

کارشناس محترم آموزش گروه ( مهندسی عمران ) و ( مهندسی مکانیک ) و ( علوم دریایی )

تلفن تماس :5122-0113530