سرکار خانم مریم صمدی 

کارشناس محترم آموزش گروه ( مهندسی شیمی ) و ( مهندسی مکانیک ) و ( علوم دریایی )