جناب آقای عباس بدری 

کارشناس محترم گروه های (مهندسی برق ) و  (مهندسی کامپیوتر ) و ( مهندسی شیمی)