جناب آقای عباس بدری 

کارشناس محترم گروه های (مهندسی برق ) و  (مهندسی کامپیوتر )

تلفن تماس:2901-0113530