مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران

جناب آقای عباس بدری 

کارشناس محترم گروه های (مهندسی برق  و مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران )

تلفن تماس:01135302901

تلفن داخلی : 2901