آقای دکتر ملاآقایی 

( کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی شیمی )