آقای مهندس سعید غلامی

( کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی شیمی )

تلفن تماس: 01135305132