مدیر گروه مهندسی شیمی

دکتر حمیدرضا غفوری طالقانی

مدیرگروه مهندسی شیمی

تلفن تماس:  01135305118

ایمیل:   h.taleghani@umz.ac. ir
آدرس صفحه شخصیhttp://rms.umz.ac.ir/~htaleghani/