دکتر حمیدرضا غفوری طالقانی

مدیرگروه مهندسی شیمی

تلفن تماس:01135305118