آقای مهندس محمد باقر اسداله پور

( کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی عمران)

تلفن تماس:01135305144