مدیرگروه مهندسی عمران

دکتر محمود محمدرضاپور طبری

(مدیر گروه مهندسی عمران)

تلفن تماس:  01135305133 

ایمیل:     mrtabari@umz.ac.ir
آدرس صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mrtabari/