آقای مهندس سعید غلامی

(کارشناس آزمایشگاه گروه مکانیک)