آقای مهندس سعید غلامی

 

 

(کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی مکانیک) 

 

تلفن تماس:   01135305132