دکتر احمد علی ربیع نتاج

(مدیرگروه مکانیک) 

تلفن تماس: 01135305130