دکتر احمد علی ربیع نتاج

مدیرگروه مهندسی مکانیک

تلفن تماس: 01135305130

ایمیل: a.rabienataj@umz.ac.ir
آدرس صفحه شخصی:http://rms.umz.ac.ir/~arabienataj/