آقای مهندس مهدی فردوسیان

( کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی برق)