آقای مهندس مهدی فردوسیان

( کارشناس آزمایشگاه مهندسی برق)