آقای مهندس مهدی فردوسیان ( کارشناس آزمایشگاه مهندسی برق)