دکتر حجت غنودی

مدیرگروه مهندسی برق 

تلفن تماس: 01135305109