خانم مهندس یاسره یوسف تبار

( کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی کامپیوتر )