مهندس مهدی فردوسیان

 

 

( کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی کامپیوتر )