مدیرگروه مهندسی کامپیوتر

دکتر پیام محمودی نصر 

مدیر گروه رشته مهندسی کامپیوتر (فناوری اطلاعات ) 

تلفن تماس:   01135305109
ایمیل:  p.mahmoudi@umz.ac.ir 

آدرس صفحه شخصی :  http://rms.umz.ac.ir/~pmahmoudi/