دکتر پیام محمودی نصر 

مدیر گروه رشته مهندسی کامپیوتر (فناوری اطلاعات )