دکتر پیام محمودی نصر 

مدیر گروه رشته مهندسی کامپیوتر (فناوری اطلاعات ) 

تلفن تماس: 01135305109