گروه مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

 

 

1

 

 دکتر حمیدرضا غفوری طالقانی

 

 5118

 

 

2

 

 دکتر علی اکبر عموئی

 

 5115

 

 

3

 

دکتر عباس رشیدی

 

 2903-5143

 

 

4

 

 دکتر گلشن مظلوم گرمجانی

 

 5116

 

5

 دکتر سید مرتضی مظفری

 5113

 

6 دکتر الهام امید بخش امیری 5117
7 دکتر حامد سلیمی کناری 5105