گروه مهندسی شیمی

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

شماره تماس

 

 

 
 

 

 

1

 

 

 

دکتر حمیدرضا غفوری طالقانی

 


 

 5118

 

 

 
 

 

2

 

 

 دکتر علی اکبر عموئی

 


 5115

 

 

 
 

 

 

3

 

 

 

دکتر عباس رشیدی

 


 

 2903-5143

 

 

 
 

 


4


 

 

 

دکتر گلشن مظلوم گرمجانی

 


 

 5116

 

 

 
 

 

 

5

 

 

 

دکتر سید مرتضی مظفری

 


 

5113

 

 

 
  6   دکتر الهام امید بخش امیری   5117    
  7   دکتر حامد سلیمی کناری   5105    
 

 

8


  دکتر حسن عادلی     5113