اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی

گروه مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل سایر اطلاعات


1

دکتر حمیدرضا غفوری طالقانی


5118

h.taleghani@umz.ac.ir ORCID  
Scopus    


Google Scholar  

 


2

 

دکتر علی اکبر عمویی

 

5115

aamooey@umz.ac.ir ORCID Scopus

Google Scholar


 3

 

دکتر عباس رشیدی


5143

rashidi@umz.ac.ir ORCID Scopus 

Google Scholar


4


 

دکتر گلشن مظلوم


5116

g.mazloom@umz.ac.ir ORCID Scopus

Google Scholar


5

 

دکتر سید مرتضی مظفری


5131

m.mozafari@umz.ac.ir ORCID Scopus

Google Scholar

6

دکتر الهام امید یخش

5117 e.omidbakhsh@umz.ac.ir ORCID Scopus

Google Scholar

7

دکتر حامد سلیمی

5105 H.salimi@umz.ac.ir ORCID Scopus

Google Scholar


8


دکتر حسن عادلی   5131 h.adeli@umz.ac.ir ORCID Scopus

Google Scholar