گروه مهندسی عمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

تماس با پیش شماره 3530

 

 

1

 

دکتراحسان جهانی


 5106

 

 

 

2

 

 

دکتر محسن بزرگ نسب

 

 

 

 

3

 

 

 مهندس محسن احمد نژاد

 

 

4

 

 دکتر حبیب اکبرزاده بنگر


 5106

 

 

 

5

 

 

دکتر محمود محمدرضاپور طبری

 5133

 

6

 

دکترامیرحسین جعفریه

 

2905  
7  دکترعلی عسگری

8 دکتر بهنود گنجوی 5125

9 دکتر رضا تقی پور

10 دکتر مهدی نعمت زاده 5125