اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

 گروه مهندسی عمران : 

ردیف

نام و نام خانوادگی تلفن        ایمیل                                سایر اطلاعات                  

 

 

1

دکتر احسان جهانی

      5106          
e.jahani@umz.ac.ir  ORCID scopes  Google Schola

 

 

2

دکتر محسن بزرگ نسب


m.bozorgnasab@umz.ac.ir ORCID
scopes
Google Scholar


3

مهندس  محسن احمد نژادORCID Scopus


Google Scholar
4

دکتر حبیب اکبرزاده

5106 h.akbarzadeh@mz.ac.ir


ORCID

 
Scopes

Google Scholar

 

 

5

دکتر محمود محمدرضاپور طبری

5133

mrtabari@umz.ac.ir

ORCID

scopes

Google Scholar

 

 

6

دکتر امیر حسین جعفریه

 2905 ah.jafarieh@umz.ac.ir ORCID
scopes
Google Scholar
7

دکتر علی عسگری


a.asgari@umz.ac.ir ORCID scopes Google Scholar
8

دکتر بهنود گنجوی

5125 b.ganjavi@umz.ac.ir ORCID scopes Google Scholar
9

دکتر رضا تقی پور

5125 r.taghipour@umz.ac.ir ORCID scopes Google Scholar
10

دکتر مهدی نعمت زاده

  m.nematzadeh@umz.ac.ir ORCID scopes Google Scholar

11

دکتر امیر علی زرین مهر

 

azarinmehr@umz.ac.ir

ORCID scopes Google Scholar