گروه مهندسی عمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس با پیش شماره 0113530

 

 

1

 

دکتراحسان جهانی

 

 5106

 

2

 

دکتر محسن بزرگ نسب

 

 

3

 

 مهندس محسن احمد نژاد

 

 

4

 

 دکتر حبیب اکبرزاده بنگر

 

 5106

 

5

 

 

 

6 دکترامیرحسین جعفریه 2905  
7  دکترعلی عسگری  
8 دکتر بهنود گنجوی 5125
9 دکتر رضا تقی پور  
10 دکتر مهدی نعمت زاده 5125
11

دکتر محمود محمدرضاپور طبری

 

5133