گروه مهندسی مکانیک : 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

 تماس با پیش شماره 3530

 

 

 
 

 

1


 

  

دکتر محمد ملاعلی پور

 


 5130

 

 

 
 

 

 

2

 

 

 

دکتر احمد علی ربیع نتاج

 

 

 

 

 

 
 

 

3

 

 

 

دکتر مرتضی قربان زاده 

  5107-2903

 

 

 
 

 

4

 

 

 دکتر ناصر کردانی

 


 2904

 

 

 
 

 

5

 

  

 دکتر جعفر نژادعلی

 

 


 5108

 

 

 
 

 

6

 

 

دکتر مریم عابدی

 


 5116

 

 

 
 

 

7

 

 

دکترامین کاردگر

 


 5131

 

 

 
 

 

8

 

 

دکتر میرامین حسینی

 

 


 5118