گروه مهندسی مکانیک : 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

شماره تماس با پیش شماره 0113530

 

 

 
 

 

1


 

  

دکتر محمد ملاعلی پور

 

 

 5130

 

 

 
 

 

 

2

 

 

 

دکتر احمد علی ربیع نتاج

 

 

 

 

 

 
 

 

3

 

 

 

دکتر مرتضی قربان زاده 

 

 

 

 5107-2903

 

 

 
 

 

4

 

 

 دکتر ناصر کردانی

 

 

 2904

 

 

 
 

 

5

 

  

 دکتر جعفر نژادعلی

 

 

 

 5108

 

 

 
 

 

6

 

 

دکتر مریم عابدی

 

 

 5116

 

 

 
 

 

7

 

 

دکترامین کاردگر

 

 

 5131

 

 

 
 

 

8

 

 

دکتر میرامین حسینی

 

 

 

 5118