گروه مهندسی مکانیک : 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس با پیش شماره 0113530

 

 

1


  

دکتر محمد ملاعلی پور

 

 5130

 

2

 دکتر میرامین حسینی

 

 

 

3

 

دکتر مرتضی قربان زاده 

 5107-2903

 

 

4

 

 دکتر ناصر کردانی

 

 2904

 

 

5

  

دکتر احمد علی ربیع نتاج

 

 5118

 

 

6

 

دکتر مریم عابدی

 

 5116

 

7

 دکترامین کاردگر

 5131

 

 

8

 

دکتر جعفر نژادعلی

 

 5108