گروه مهندسی برق :

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس با پیش شماره 0113530

 

 

1

 

دکتر خلیل گرگانی فیروزجاه 

 

 5108

 

 

2

 

 دکتر پیام تیمور زاده بابلی 

 

 2905

 

 

3

 

دکتر محمد غلامی 

 

2904

 

 

4

 

 دکتر حجت غنودی 

 

5109

 

 

5

 

دکتر جمال قاسمی 

 

2902

 

6

 دکترمحمد رضا نژاد

 

 

7

  دکتر سمیرا مودتی 

 

 

 

8

 

دکتر وحدت ناظریان 

 

2905

 

9  دکترایمان اسمعیلی پایین افراکتی  2904-2903