گروه مهندسی برق :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

تماس با پیش شماره 0113530

 

 

 
 

 

1

 

 

دکتر خلیل گرگانی فیروزجاه 


 


 5108

 

 

 
 

 

2

 

 

 دکتر پیام تیمور زاده بابلی 

 


 2905

 

 

 
 

 

3

 

 

دکتر محمد غلامی 


 

 

2904

 

 

 
 

 

4

 

 

 دکتر حجت غنودی 


 

 

5109

 

 

 
 

 

5

 

 

دکتر جمال قاسمی 


 

 

2902

 

 

 
 

 

6

 

 

دکترمحمد رضا نژاد


 

 

5142

 

 

 
 

 

7

 

 

دکتر سمیرا مودتی 


 

 

 

 

 

 
 

 

8

 

 

دکتر وحدت ناظریان 


 

 

2905

 

 

 
  9    دکترایمان اسمعیلی پایین افراکتی 
  2904-2903    
 

 

10

 

 

 

دکتر سید یوسف موسی زاده موسوی


  5147