گروه مهندسی کامپیوتر :

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس با پیش شماره 0113530

 

1

 دکترپیام محمودی نصر

 5109

 

 

2

 

دکتر مصطفی بستام

 

 5114

 

3

 دکترسکینه اسدی

 5126

 

 

4

 

 دکتر  احسان عطائی

 

 5114

 

 

5

 

دکتر خدیجه آقاجانی

 

 5117