گروه مهندسی کامپیوتر :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

تماس با پیش شماره 0113530

 

 

 
 

 

1

 

 

دکترپیام محمودی نصر


 


 5109

 

 
 

 

2

 

 

 

دکتر مصطفی بستام


 


 5114

 

 

 
 

 

3

 

 

 دکترسکینه اسدی

 

 

 

5126

 

 

 
 

 

4

 

 

دکتر  احسان عطائی


 


 5114

 

 

 
 

 

5

 

 

دکتر خدیجه آقاجانی

 

 


 5117