آیین نامه،قوانین و مقررات

گرنت

 • آئين نامه گرنت (PDF) 
  • اصلاحات گرنت (PDF)
  • آئين‌نامه اجراي طرحهاي تحقيقاتي با استفاده از گرنت(PDF) 
  • فرم قرارداد همكاري در اجراي فعاليت پژوهشي - گرنت(Word)


فرصت های مطالعاتی

 • شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و ... (PDF)
  شيوه‌نامه فرصت مطالعاتي (PDF)
 • پرسشنامه فرصت‌ مطالعاتي(PDF)
 • آئين‌نامه فرصت مطالعاتي (PDF)
 • اصلاحيه آئين‌نامه فرصت مطالعاتي (PDF)آئین نامه های نشر

 • فرم ارزشيابي آثار ترجمه شده (PDF)

 • فرم درخواست چاپ كتاب (PDF)

 • فرم ارزشيابي كتاب(PDF)

 • فرم قرارداد حق‌الزحمه تاليف و ترجمه (PDF)

 • شيوه نامه اجرايي انتشار مجلات علمي دانشگاه(PDF)

 • فرم درخواست انتشار نشريه (PDF)
دوره پسا دکتری

 • فرم پسا دكتري (فرم تقاضا) (PDF) (Word)  

 • شيوه نامه   (PDF)

 • آئين نامه دوره هاي  تحقيقاتي پسا دكتري (PDF

 • صورتجلسه ارائه طرح پژوهشگران پسا دكتري (PDF) (Word)     

 • دستورالعمل حمايت از رساله دكتري (PDF)  پاداش مقالات (مجلات)

 • شيوه‌نامه تشويق مقالات مجلات  (PDF)
 • دستورالعمل اجرايي شيوه‌نامه تشويق مقالات (PDF)
 • فرم تشويق مقالات (PDF) (Word) 

پاداش مقالات (همایش ها)

 • شيوه‌نامه اجرايي تشويق مقالات ارائه شده در ... (PDF)شرکت در گردهمایی های علمی

 • پرسشنامه شركت در كنفرانس خارج  (PDF) (Word)     
  • گزارش علمي كنفرانس خارج (PDF) (Word)  
پروژه ها و طرح های تحقیقاتی

 • فرم گزارش پيشرفت كار  (PDF) (Word)   

 • پرسشنامه طرح  (PDF)

 • فرم پيشنهاد پروژه - وزارت عتف (PDF)  

 • فرم قرارداد پيمانكاري موقت (PDF)   

 • آئين‌نامه اجراي طرحهاي تحقيقاتي با استفاده از گرنت (PDF)

 • فرم قرارداد همكاري در اجراي فعاليت‌ پژوهشي ـ گرنت (PDF) (Word)  برگزاری کارگاه و گردهمایی های علمی

 • آئين‌نامه اجرايي برگزاري گردهمايي‌هاي علمي (PDF) 

 • فرم پيشنهاد برگزاري گردهمايي علمي (PDF) (Word)  

 • آئين‌نامه برگزاري كارگاه (PDF)

 • فرم پيشنهاد برگزاري كارگاه (PDF) (Word)   

 • فرم تقاضاي حمايت مالي براي برگزاري كارگاههاي آموزشي و همايش‌هاي بين‌المللي (PDF) (Word)  


آزمایشگا ها

 • نظام‌نامه شاعا (PDF)

 • دستورالعمل نظام ايمني و... (PDF)


همایش های علمی

 • آئین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی (PDF)
 • برگزاری همایش های علمی بین المللی (PDF)


سایر

 • آئین نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (PDF)