گرنت

 

 

 

 

 

فرصت های مطالعاتی

 

 

آئین نامه های نشر

 

 

 

دوره پسا دکتری

 

  • فرم پسا دكتري (فرم تقاضا)    
  • شيوه نامه   
  • آئين نامه دوره هاي  تحقيقاتي پسا دكتري   
  • صورتجلسه ارائه طرح پژوهشگران پسا دكتري   
  • دستورالعمل حمايت از رساله دكتري  

 

پاداش مقالات (مجلات)

 

 

پاداش مقالات (همایش ها)

 

 

 

شرکت در گردهمایی های علمی

 

 

 

پروژه ها و طرح های تحقیقاتی

 

 

 

برگزاری کارگاه و گردهمایی های علمی

 

 

 

آزمایشگاه مرکزی

 

 

 

همایش های علمی

 

سایر