لینک سامانه نشریات ISC                                                                        

   http://jcr.isc.gov.ir/main.aspx

 

لینک پایگاه ISC                                                                              

 http://isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa

 

لینک وزارت علوم                                                                                                

https://www.msrt.ir/fa

 

سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم                                                               

http://journals.msrt.ir

 

 سامانه رتبه بندی مجلات scopuse                                                                              

   http://www.scimagojr.com

 

آدرس بانک اطلاعات نشریات کشور(فنی و مهندسی)درmagiran          

 http://www.magiran.com/category.asp?cat=0803

 

  آدرس H index  Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=en&mauthors

 

آدرس H index  در پایگاه SCOPUS     /                                                          

https://www.scopus.com

 

 آدرس رنکینگ مجلات (تعیین Quartiles)  و نمایش Category   

Scimago Journal & Country Rank                                ,                           

  http://www.scimagojr.com      


(لیست فایل های JSR و نشریات نامعتبر وزارت علوم و Scopus)   

 https://rppc.msrt.ir