لیست نشریات نامعتبر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:


جهت اطلاع از آخرین وضعیت فهرست نشریات علمی نامعتبر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

( https://jcr.isc.ac/Blacklist.aspx )

1396 (اسفند 

1395 (آذر

1394 ( اردیبهشت شهریور - مهر

 1393مهر   )

  1392مهر    )