صورتجلسات کمیته انتشارات دانشگاه سال 1393
1- صورتجلسه یکصدو سیزدهمین  مورخ 93/02/15 دانلود
2 - صورتجلسه یکصدو شانزدهمین  مورخ 93/08/19 دانلود
3 - صورتجلسه یکصدو هفدهمین مورخ 93/10/15 دانلود

صورتجلسات کمیته انتشارات دانشگاه سال 1394
4- صورتجلسه یکصدو نوزدهمین  مورخ 94/01/31 دانلود
5- صورتجلسه یکصدو بیستمین  مورخ 94/03/25 دانلود
6- صورتجلسه یکصدو بیست و ششمین  مورخ 94/07/27 دانلود
7- صورتجلسه یکصدو بیست و هفتمین  مورخ 94/08/18 دانلود
8- صورتجلسه یکصدو بیست و هشتمین  مورخ 94/09/23 دانلود
9- صورتجلسه یکصدو سی امین  مورخ 94/12/17 دانلود