شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
پیوست شماره یک آئین نامه ارتقا(مقررات مربوط به هیأت ممیزه مؤسسه)
فرم درخواست ارتقاء
فرم تشویق مقالات (فرم اطلاعات مربوط به مقالات چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران)
فرم برگزاری گردهمایی های علمی دانشگاه مازندران
فرم گزارش علمی از شرکت در گردهمائی علمی بین المللی در خارج از کشور
فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی دانشگاه مازندران
فرم گزارش علمي و پرسشنامه شركت در گردهمائي علمي بين المللي در خارج از كشور

9. قرارداد همکاری در اجرای فعالیت پژوهشی ( هزینه پرسنلی ) گرنت