مدیر گروه:

دکتر خلیل گرگانی

*************************************

اطلاعات گروه مهندسی برق
---------------------------------------------------------------

جدول دروس رشته مهندسی برق

نوع فرم: دانشجویی
نمودار دروس پیشنیاز و همزمان دروس مهندسی برق ، به پیوست است. لطفا واحدها را مطابق با جدول انتخاب نمایید دریافت فایل فرم
______________________________________________________________________________________________________________
چارت پيشنهادي 8 ترمه براي گرايش هاي الکترونيک و قدرت دانلود
فایل تعیین اساتید راهنمای دانشجویان ورودی 1393 رشته مهندسی برق دانلود