مدیر گروه:

 

*************************************

فرم های مورد نیاز گروه مهندسی شیمی

----------------------------------------------------------------

برنامه ترم بندی پیشنهادی دروس رشته مهندسی شیمی

نوع فرم: دانشجویی
نمودار دروس پیشنیاز و همزمان دروس مهندسی شیمی به پیوست است. لطفا واحدها را مطابق با این نمودار انتخاب نمایید.
برنامه پیشنهادی دروس مهندسی شیمی ورودی 90 و 91 : دریافت فایل فرم
برنامه پیشنهادی دروس مهندسی شیمی ورودی 92 و بعد از آن : دریافت فایل فرم

جدول دروس رشته مهندسی شیمی

نوع فرم: دانشجویی
مشخصات کلی دروس کارشناسی مهندسی شیمی طبق مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیوست ارایه شده است.

دریافت فایل فرم