مدیر گروه:

 

*****************************************

فرم های مورد نیاز گروه مهندسی فناوری اطلاعات

برنامه ترم بندی پیشنهادی دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات(IT)

نوع فرم: دانشجویی
ـ نمودار دروس پیشنیاز و همزمان دروس مهندسی فناوری اطلاعات به پیوست است. لطفا واحدها را مطابق با این نمودار انتخاب نمایید.
دریافت فایل فرم

ـ جدول دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات(IT)

نوع فرم: دانشجویی
مشخصات کلی دروس کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات طبق مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیوست ارایه شده است.
دریافت فایل فرم