مدیر گروه:

 

******************************************

فرم های مورد نیاز گروه مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

جدول دروس رشته مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)- ورودی 90 و ماقبل

نوع فرم: دانشجویی
نمودار دروس پیشنیاز و همزمان دروس مهندسی کامپیوتر ویژه ورودیان ماقبل 91 ، به پیوست است. لطفا واحدها را مطابق با جدول انتخاب نمایید.
دریافت فایل فرم

جدول دروس رشته مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)- ورودی 91

نوع فرم: دانشجویی
نمودار دروس پیشنیاز و همزمان دروس مهندسی کامپیوتر ویژه ورودیان 91، به پیوست است. لطفا واحدها را مطابق با جدول انتخاب نمایید.
دریافت فایل فرم

جدول دروس رشته مهندسی کامپیوتر(نرم افزار و فناوری اطلاعات)- ورودی 93 به بعد

نوع فرم: دانشجویی
نمودار دروس پیشنیاز و همزمان دروس مهندسی کامپیوتر ویژه ورودیان 93 به بعد به پیوست است. لطفا واحدها را مطابق با جدول انتخاب نمایید.
دریافت فایل فرم