آقای محمد امین منفرد

                                                                 مدیر محترم امور عمومی دانشکده فنی ومهندسی


تلفن:01135302921

نمابر:01135302921