آقای محمد امین منفرد

                                                                         رییس اداره امور عمومی دانشکده فنی ومهندسی


تلفن:01135302921

نمابر:01135302921