دکتر عباس رشیدی
تلفن: 01125342903
نمابر: 01125342903-01125342904