مهندسی شیمی و مکانیک

سرکار خانم مهسا محمد نتاج

کارشناس محترم ( مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک )

تلفن تماس : 01135305111

تلفن داخلی: 5111