آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

 دانشجویان به صورت عملی با عملکرد و بهره برداری ماشین های الکتریکی ACو DC  و ترانسفورماتورها آشنا می شوند.

 

مجموعه آموزشی آزمایشگاه ماشین

در هر ست آپ واتمتر ، آمپرمتر و ولت متر وجود دارد. فرکانس متر از دیگر اجزای آزمایش است. بر روی هر ست آپ منبع تغذیه سه فاز ، اتو ترانسفورماتور برای کنترل ولتاژ AC  ، ولتاژ کنترل شده ی DC ، ولتاژ DC ثابت وجود دارد.

 

رئوستای مدار تحریک و بار قابل تنظیم از دیگر اجزای آزمایشگاه است. بر روی هرست آپ ، ژنراتور موتور DC که قابلیت عملکرد در حالت تحریک سری، موازی کمپوند دارد. این موتور ژنراتور به موتوری وژنراتور سنکرون سه فاز کوپل مکانیکی شده است. از ضمایم این آزمایشگاه می توان به ترانسفورماتور های سه فاز ، تکفاز، موتورهای القائی سه فاز اشاره کرد.