در كارگاه جوشكاري خدماتي از قبيل آموزش جوشكاري قوس الكتريكي به کار آموزان ارائه مي‌گردد.

لیست تجهیزات کارگاه جوشکاری

1. دستگاه جوش                                                      

2. دستگاه جوش 400 آمپر جریان مستقیم