انجمن های علمی، دانشجویی

1- انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق

*  استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق:  آقای دکتر وحدت ناظریان

* دبیر انجمن: آقای علیرضا سجادیان


2- انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر : سرکار خانم دکتر سکینه اسدی امیری
* دبیر انجمن:آقای دانیال عظیمی


3- انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران

* استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران : آقای دکتر بهنود گنجوی

* دبیر انجمن:جناب آقای جعفری


4- انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک

* استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک : آقای دکتر جعفر نژادعلی

 

* دبیر انجمن:جناب آقای سهند شریفی


5- انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی

* استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی : سرکار خانم دکتر الهام امیدبخش امیری

* دبیر انجمن:جناب آقای امیرحسین رجبیان