آیین نامه های فرهنگی

فرم ها و آیین نامه های فرهنگی

1- آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی 

2- سند راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی در دولت یازدهم 

3- آیین نامه شورای فرهنگی دانشگاهها - بخشی از آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها 

4- آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 

5- آیین نامه  برنامه موسیقایی در دانشگاهها وموسسات اموزش عالی سراسر کشور

6- دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب سال 86

7- آیین نامه شورای صنفی دانشگاهها 

8- شیوه نامه تشکیل و فعالیتهای گروه های امر به معروف ونهی از منکر

9- آیین نامه تأسیس و فعالیت انجمن های و اتحادیه های علمی دانشجویی

10-آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

11-آیین نامه کانون های فرهنگی 

12- مجموعه آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان 

13- دستورالعمل خبر نویسی برای خبرنگاران فرهنگی 

15- دستورالعمل اجرایی هفتمین جشنواره ملی رویش