مسئول روبط عمومی دانشکده

آقای روح اله اکبری

شماره تماس:   01135305132