آقای روح اله اکبری

مسئول روبط عمومی دانشکده

شماره تماس:   01135305132