کارشناس فرهنگی دانشکده :

آقای مهدی جلودار

تلفن تماس:   01135305128