شرح وظایف

داخلی

تلفن تماس

سمت

نام و نام خانوادگی

 

2921

35302921

رییس اداره امور عمومی

محمد امین منفرد

 

5132

35305132

مسئول روابط عمومی و کارشناس فناوری اطلاعات

روح اله اکبری

 

5123

35305123

کارشناس پژوهشی وامور اعضای هیأت علمی

میثم خلیل زاده

 

5134

35305134

کارشناس فرهنگی

مهدی  جلودار

 

5128

35305128

کارشناس دانشجویی , مسِئول تشکیل کلاسها

مسعود  ابراهیمی

شرح وظایف

2903

35302903

مسئول دفتر حوزه ریاست

حسنعلی فرجی

 

5127

35305127

امین اموال وانبار

میرخالق  حسینیان

 

2922

35302922

کارشناس تحصیلات تکمیلی

مهری رئوفی

 

2901

35302901

کارشناس آموزش(گروه برق-کامپیوتر)

عباس بدری

 

5111

35305111

کارشناس آموزش (گروه مهندسی شیمی - مکانیک)

مهسا محمدنتاج

 

5122

35305122

کارشناس آموزش (گروه عمران- علوم دریایی)

مریم صمدی

شرح وظایف

5134

35305134

مسئول آزمایشگاه ها و کارشناس آزمایشگاه های مهندسی شیمی و مکانیک

سعید غلامی

شرح وظایف

 

 

کارشناس آزمایشگاه های مهندسی برق و کامپیوتر

مهدی فردوسیان

شرح وظایف

5144

35305144

کارشناس آزمایشگاه های مهندسی عمران و دریایی

محمدباقر اسدالله پور

 

 

 

خدمات

محمود فرجی

 

 

 

خدمات

سکینه  اسماعیل نژاد