رییس اداره عمومی دانشکده

آقای محمد امین منفرد

رییس اداره امور عمومی دانشکده

تلفن تماس:01135302921

نمابر:01135302921