نام و نام خانوادگی:  ایمان اسمعیلی افراکتی

مدرک:  دکتری مهندسی برق

ایمیل:  i.esmaili.p.umz.ac.ir

تلفن تماس:  01135302903

آدرس صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~iesmailip/