معاون آموزشی و دانشجویی؛ دکتر ایمان اسمعیلی

نام و نام خانوادگی:   ایمان اسمعیلی افراکتی

مدرک:   دکتری مهندسی برق

ایمیل  i.esmaili.p@umz.ac.ir

تلفن تماس:   01135302903

آدرس صفحه شخصی:   http://rms.umz.ac.ir/~iesmailip/