نام و نام خانوادگی:  مرتضی قربانزاده

مدرک:  دکتری مهندسی مکانیک

ایمیل:  m.ghorbanzadeh.umz.ac.ir

تلفن تماس:  01135302903

آدرس صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mghorbanzadeh/