معاون پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی؛ دکتر مرتضی قربانزاده

نام و نام خانوادگی:   مرتضی قربانزاده

مدرک:   دکتری مهندسی مکانیک

ایمیل:   m.ghorbanzadeh@umz.ac.ir

تلفن تماس:   01135302903

آدرس صفحه شخصی:   http://rms.umz.ac.ir/~mghorbanzadeh/