نام و نام خانوادگی:  عباس رشیدی

مدرک:  دکتری مهندسی شیمی

ایمیل:  rashidi.umz.ac.ir

تلفن تماس:  01135302903

آدرس صفحه شخصی: http://rms.umz.ac.ir/~rashidi/